BO-MAG godkjent av DFS.

BO-MAG godkjent av DFS.

Skytterstyret i DFS godkjente på møtet i Oslo 26-27 april 2015 BO-MAG som sikkerhetsutstyr for grovkalibret SAUER.

 

Sak 51/2015  Søknad om godkjenning av sikkerhetsmagasin for Sauer 200 STR   BELT-Produkter AS ved Thor Wiggo Olsen og Bjørn Christian Olsen søker om godkjenning av et patentert sikkerhetsmagasin (BO-MAG) til Sauer 200STR. Løsningen består av et magasinadapter som plasseres i magasinåpningen, sluttstykket låses halvveis i fremre stilling, og ved det føres en bolt inn i kammeret som kontroll på, og sikkerhet for at kammeret er tomt.

Drøfting  DFS vedtok med virkning fra 2015 nye regler for sikkerhet ved bæring av våpen. Heretter skal sluttstykket være tatt ut, eller være i bakre posisjon når våpenet bæres åpent utenfor standplass. Det er mottatt både positive og negative tilbakemeldinger på regelendringen, og særlig finner flere det upraktisk å utøve det nye regelverket i feltskyting. BO-MAG ivaretar i denne sammenheng skytternes viktigste ønsker om å kunne beskytte låskassen og mekanismen bedre under bæring. Dette gjennom at løsningen hindrer snø, is, støv og fremmedlegemer å komme inn i låskassen. I tillegg sikrer BO-MAG sluttstykket bedre mot å falle ut under bæring, sammenliknet med når sluttstykket står i bakre posisjon.  

Søkeren har bedt om råd fra DFS mht. farge og fargekombinasjoner. De har foreslått rød bunn og rødt kammerbolt slik at de viktigste visuelle delene har sikkerhetsfargen. Søkeren har i ettertid levert et forslag med grønn bunn, noe som vil gi en prisreduksjon på ca 50 kr. Regelverket tillater allerede røde sikkerhetsmagasiner, og det er derfor naturlig å videreføre dette fargevalget. For å unngå flere fargekombinasjoner anbefales derfor et ensfarget rødt sikkerhetsmagasin der kammerbolten gis en sterk kontrastfarge, eksempelvis gul.  
BO-MAG synes å ivareta DFS sine krav til sikkerhet godt. Den gir en generelt god beskyttelse av låskassen, sikrer sluttstykket slik at det ikke faller ut uforvarende, samt at løsningen synes å være velfungerende og praktisk. Den bør derfor tillates brukt i DFS. At løsningen er patentert er forståelig fra produsentens side, noe som samtidig ikke er til fordel for brukerne ettersom produktet ikke blir konkurranseutsatt kvalitetsmessig eller på pris.

  
Ettersom sluttstykket ved bruk av BO-MAG sikkerhetsmagasin låses i en mellomposisjon medfører en eventuell godkjenning en justering av regelverket slik at en slik sluttstykkeposisjon godkjennes ved bruk av løsningen. Dagens regelverk sier at sluttstykket enten skal være tatt ut av våpenet eller være i bakre posisjon. Det er i denne sammenheng viktig at vedtak som fattes ikke sperrer for videre utvikling av hjelpemidler som kan styrke sikkerheten, eller være av mer praktisk tilrettelagt for den enkelte skytter.    
Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fatte følgende vedtak:  BO-MAG sikkerhetsmagasin i rødt materiale med god kontrastfarge på kammerbolt godkjennes som sikkerhetsmagasin til Sauer 200 STR i kaliber 6,5mm og 7,62 mm.  
Regelverket pkt. 8.122 gis følgende endring/tillegg;  Når sikkerhetsmagasin med kammerinnføringssperre og egen låsmekanisme for sluttstykket benyttes kan sluttstykket være i en vilkårlig framført posisjon så lenge sluttstykket ikke er spent.  
Habilitet: Kjell Strand Hovland ba styret om å vurdere hans habilitet i saken, da han driver forretningsvirksomhet knyttet til våpen. Norges Skytterstyre gjorde et enstemmig vedtak om at Hovland var habil. 
Jens Sverre Knutsen fremmet følgende forslag: Sikkerhetsmagasin i rødt materiale med god kontrastfarge på element som tetter kammeråpning godkjennes for generell bruk i Sauer 200 STR i kaliber 6,5 og 7,62 mm. 
Regelverkets punkt 8.122 (Bæring av våpen) får følgende ordlyd (endringer i kursiv): Ved bæring av våpen utenfor standplass, når dette ikke er i futteral eller i koffert, skal alltid munningen peke opp. Sluttstykket skal være i bakre posisjon eller tatt ut. Sluttstykkeadapter i rødt materiale kan benyttes for å beskytte låskassen. Løse magasiner skal ikke være i våpenet. Sikkerhetsmagasin i rødt materiale kan benyttes. Når sikkerhetsmagasin med tetting av kammeråpning benyttes, kan sluttstykket være i en eller annen framført eller sikret posisjon. Tetting av kammeråpning skal være synlig.  
Det tillates å benytte ekstra reimfeste foran på våpenet, for feste av bærereim i våpen med reimfesteskinne. 
Vedtak: Knutsen sitt forslag enstemmig vedtatt. 

03.06.2015 17.33